روزنامه «خوزی‌ها» صفحه یک برتر دی ماه ۱۴۰۰ شد!

توسط حسام اصفهانی

صمیمانه از لطف و تعامل شما سپاسگزاریم.

با همراهی شما «صفحه یک برتر» دی ماه ۱۴۰۰ انتخاب شد.

طبق این نظرسنجی و براساس مجموع آرای شما در اینستاگرام، روزنامه “خوزی‌ها” با کسب 65% آرا به‌ عنوان «صفحه یک برتر» دی ماه انتخاب شد.