روزنامه «پیروزی» صفحه یک برتر بهمن ماه ۹۷ شد!

توسط حسام اصفهانی

jaaar.com-bestonepage-bahman

همراهان عزیز جار
ازاستقبال و لطف شما سپاسگزاریم.
با حمایت شما «صفحه یک برتر» بهمن ماه ۹۷ انتخاب شد.
طبق این نظرسنجی و براساس آرای شما در اینستاگرام و توئیتر، روزنامه «پیروزی» با کسب بیش از ۵۰% آراء به‌ عنوان «صفحه یک برتر» بهمن ماه انتخاب شد.