سال نو میلادی مبارک

توسط جار

سال نو میلادی مبارک

باشد که تمام گل‌های سرخ خوشبو باشند
دنیا روشن باشد و از تیرگی ها بدور و کودکان لبخند بر لب داشته باشند.

سال نو میلادی مبارک

« روابط عمومی پویارسانه »