۲۴ آبان، روز کتاب و کتاب‌خوانی

توسط جار

24 آبان، روز کتاب و کتاب‌خوانی

 ۲۴ آبان، روز کتاب و کتاب‌خوانی گرامی باد. « روابط عمومی پویا رسانه »