سال نو میلادی مبارک

باشد که تمام گل‌های سرخ خوشبو باشند دنیا روشن باشد و از تیرگی ها بدور و کودکان لبخند بر لب داشته باشند. سال نو میلادی مبارک « روابط عمومی پویارسانه »