جاری باشید

ماه: دی ۱۳۹۱

چلچراغ جـــار زد

هفته‌نامه چلچراغ جـــار را معرفی کرد.

روزنامه اصفهان امروز جـــار زد

روزنامه “اصفهان امروز” جار را معرفی کرد.  

روزنامه “همشهری” جـــار زد

روزنامه همشهری، جـــار را معرفی کرد.