پارس مایکروتل جار زد

پارس مایکروتل در خبرنامه خود جار را معرفی کرد.